• Imprimeix

Lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders públics de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual. El poders públics també han de promoure l’eradicació del racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia, l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Així mateix, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix, com un dels principis d’actuació dels poders públics, la interpretació de totes les polítiques i actuacions dels poders públics d’acord amb la perspectiva de les dones, de manera que es facin visibles i es reconeguin les diferències, entre altres, de les singularitat i les particularitats d’orientació i identitat sexuals de dones i homes sense exclusions de cap tipus. (article 3)

 

Data d'actualització:  29.05.2018