• Imprimeix

Observatori de la Igualtat de Gènere

L'Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit a l’Institut Català de les Dones creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i homes.

L'observatori, tal com es descriu a l’article 58, ha de treballar amb dades i estadístiques, i en la recerca sobre les desigualtats de dones i homes, prioritzant les àrees de la violència de gènere, la situació laboral i la imatge pública de les dones.

La mateixa Llei determina que les funcions, la composició, el funcionament i les diferents àrees d’intervenció de l’observatori s’han d’establir per reglament. El decret de regulació de l’observatori s’ha aprovat pel govern el juny de 2017 i un dels tràmits establerts en la seva elaboració va ser el de la participació de les entitats de defensa dels drets de les dones que van tenir la oportunitat de fer les seves aportacions.

   • Proposar un sistema d’indicadors que permeti conèixer de forma actualitzada l'evolució de les desigualtats de gènere i la violència masclista, fer el seu seguiment i avaluació.

 

   • Analitzar l’evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre els gèneres i la violència masclista i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva d’homes i dones.

 

   • Promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables i recopilar i donar a conèixer informes elaborats per les universitats i la societat civil, especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones.

 

   • Fer el seguiment de la imatge i estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista, així com de les formes de discriminació o de la incitació a l’odi per raó de sexe, als mitjans de comunicació, Internet i xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.

 

   • Analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant a nivell nacional, europeu com internacional.

 

   • Elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques sobre matèries objecte de les activitats de l’Observatori.

 

   • Promoure la transferència de coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria a nivell local i internacional.

 

   • Proposar al Govern les actuacions que consideri adients per a corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista a Catalunya.

 

   • Analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions al Govern.

 

 

L’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) ha iniciat una col·lecció de dossiers estadístics amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania dades actualitzades en matèria de gènere i evidenciar les desigualtats i la discriminació que encara pateixen les dones al nostre país.

Observatori de la Igualtat de Gènere

Pl. Pere Coromines, 1

08001 Barcelona

Telèfon: 93 495 16 00

Correu electrònic: oig@gencat.cat

L'horari d'atenció és els dies laboralbles de 9h a 14h. Tancat el 24 i 31 de desembre

Data d'actualització:  16.11.2018