• Imprimeix

Pla Director de Formació 2017-2020

La igualtat de dones i homes és un valor fonamental de la Unió Europa i del nostre país. La integració d’aquest principi a tota política pública és una meta general per als poders públics de Catalunya, i en aquest sentit la formació és un element clau per tal que tot el personal de les administracions vagi assumint la igualtat de gènere i l’abordatge de la violència masclista com a objectius propis que han de guiar totes les actuacions públiques.

La manca de capacitació és un problema en si mateix que impedeix que les persones duguin a terme la feina encomanada com a part de l’engranatge de la transversalitat de gènere. La formació és una condició sine qua non per consolidar les competències i capacitats tècniques perquè la perspectiva de gènere arribi al seu objectiu i s’integri de forma transversal a tots els nivells.

És per això que tant la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, com la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, juntament amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i altra normativa de referència, fan un especial èmfasi en la necessitat de formar i capacitar els diferents interlocutors.

Des d’aquesta voluntat indiscutible que planteja la llei, l’ICD, com a organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a dones, presenta aquest pla director de formació, cercant la col·laboració amb
la resta de departaments i organismes de la Generalitat, municipis i entitats que representen l’Administració local, els col·legis professionals i les entitats de dones i, molt especialment, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les universitats públiques catalanes.

Aquest pla neix amb la clara intenció de ser aplicat, de convertir-se en un instrument que permeti que les persones formades incorporin millores en els seus llocs de treball _que seran avaluades en transferència_ per poder oferir no només xifres sinó resultats objectius de la formació.

Donar compliment al mandat de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes i altra normativa de referència, de facilitar la capacitació progressiva
i permanent que ha de permetre a tot el personal al servei de les administracions
públiques catalanes, i altres sectors socials i professionals, la integració efectiva de
la perspectiva de gènere en les actuacions públiques, o bé en les pròpies de l’àmbit.

a) Capacitar els alts càrrecs i tota la línia de comandament de les administracions públiques i càrrecs electes de les eines perquè liderin la inclusió de la transversalitat de gènere en els seus àmbits d’actuació.

b) Dissenyar un itinerari curricular de capacitació per als referents de gènere dels departaments de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local i el personal de l’ICD.

c) Dotar el col·lectiu de professionals implicats en els circuits de violència masclista, d’eines formatives d’excel·lència per a la intervenció i l’abordatge de la violència masclista.

d) Facilitar al personal tècnic i professional de les administracions públiques catalanes, l’accés a una formació en matèria de transversalitat de gènere i abordatge de les violències masclistes, integrada a les funcions del seu lloc de treball.

e) Definir canals de comunicació per compartir els programes i eines de capacitació que, en matèria d’equitat de gènere i abordatge de la violència masclista, es dota, per part de tots els actors implicats, als col·lectius dels àmbits específics
de salut, policia, ensenyament, justícia, col·legis professionals, professionals de l’advocacia i altres sectors socials.

f) Facilitar, al col·lectiu de personal intern i extern que imparteix formació en matèria d’administració pública, eines que els permetin introduir la perspectiva de gènere en la tasca formativa així com la transferència dels aprenentatges al lloc de treball.