• Imprimeix

Postgrau interuniversitari "Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (PIGGP)" - 2018

L’Institut Català de les Dones, com a organisme del Govern de la Generalitat que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a dones, ha aprovat recentment el Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020, cercant la col·laboració amb la resta de departaments i organismes de la Generalitat, municipis i entitats que representen l’Administració local, els col·legis professionals i les entitats de dones i, molt especialment, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les universitats públiques catalanes.

Fruit d’aquest Pla director, neix el postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública, que pretén aportar coneixements, competències així com les habilitats necessàries per a la construcció  d’una gestió pública amb perspectiva de gènere, mitjançant  un procés d’aprenentatge que permetrà a totes les empleades i empleats públics a Catalunya, que independentment de la seva àrea de treball,  puguin incorporar la perspectiva de gènere a la gestió pública.

Amb aquest postgrau es dóna compliment al requeriment de la Llei 17/2015,  de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes (LIEDH), que recull l’obligació dels poders públics d’incorporar la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere en totes les seves actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes. Aquest principi d’actuació requereix la formació bàsica, progressiva i permanent del personal de les administracions per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que estableix aquesta llei.

El postgrau es proposa facilitar una experiència d’aprenentatge, teòrica i pràctica,  que atorgui competències per detectar i analitzar les desigualtats de gènere i alhora capaciti per dissenyar, implementar i avaluar polítiques públiques d’igualtat efectiva entre dones i homes al personal de l’Administració pública catalana. Amb el postgrau es tracta de fugir de la ceguesa de gènere de les polítiques públiques per avançar cap a polítiques que tinguin en compte les desigualtats derivades de la construcció del gènere i es comprometin amb la igualtat. Per fer-ho, és bàsic entendre com opera el binarisme home-dona, i com acaba impregnant les polítiques públiques. Aquest binarisme respon a la construcció d’identitats de gènere emmarcades en l’heteropatriarcat. Així, amb el postgrau, es tindran en compte les aportacions dels estudis de gènere i LGBTI per tal d’adquirir competències per detectar i analitzar els processos de construcció de les identitats de gènere i de la diversitat sexual que influeixen en les polítiques públiques.

Les persones destinatàries seran capaces, en finalitzar la formació, d’aplicar canvis en la seva tasca quotidiana, gràcies a treballar amb perspectiva de gènere.

El postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública està dissenyat i impartit com a Postgrau de postgraus,  condensant tota l’experiència docent, professional i investigadora d’especialistes en antropologia, ciència política i administració pública, dret,  economia, història, psicologia i sociologia, entre d’altres especialitats.

 

Acte de presentació: 29 de maig a les 17 h a l'EAPC (c. Girona, 20. Barcelona). Inscripció al Postgrau tancada el 22 de maig de 2018.

Aquesta primera edició s’adreça preferentment al personal tècnic referent de gènere dels departaments i d’altres unitats especialitzades en matèria d’igualtat de gènere de la Generalitat de Catalunya, així com al personal de l’Institut Català de les Dones.

Les competències a desenvolupar a cada nivell de formació del Postgrau Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (PIGGP) són les següents: 

 • Analitzar problemes públics des d’una perspectiva comparada.
 • Elaborar diagnòstics de problemes públics amb perspectiva de gènere.
 • Analitzar i interpretar indicadors amb perspectiva de gènere.
 • Formular enfocaments alternatius de solucions a problemes públics amb perspectiva de gènere.
 • Formular projectes d’innovació en Gestió Pública amb Gènere a través de l’aplicació dels conceptes i les eines pertinents.
 • Identificar als actors així com les regles (institucions i normes) que estan presents als processos de Gestió Pública amb Gènere.
 • Implementar els projectes d’ innovació en Gestió pública amb Gènere  dissenyats per l’alumnat.
 • Aplicar eines des de l’enfocament organitzacional i de la creació de xarxes pel disseny de una nova Gestió Pública amb Gènere.  

BLOC I Marc bàsic i conceptual de la igualtat de gènere i els feminismes

Bloc on s’introduiran les aportacions de la teoria i la pràctica feminista al coneixement científic i a la transformació social en termes d’igualtat. A partir de la lluita dels moviments socials de les dones i les seves conceptualitzacions es presenten les desigualtats actuals per raó de gènere tant en el marc legislatiu i social i econòmic. Finalment  s’expliquen els mecanismes patriarcals que mantenen el domini masculí.

 • Història i teoria dels feminismes (4 hores)
 • Igualtat i no discriminació per raó de gènere en l’ordenament català (4 hores)
 • Desigualtats socials i econòmiques de les dones a la societat actual (4 hores).
 • Relacions patriarcals, subjectivitats i corporalitats (4 hores)
 • Mecanismes socials i institucionals i masclismes (4 h)
 • Tutoria treball projecte aplicat (4 h)

 

BLOC II Disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques

Aquest bloc està pensat a partir de l’intercanvi i de l’experiència de les persones professionals que participen o que participaran en els serveis públics vinculats a les polítiques d’igualtat. S’inclourà el coneixement de diferents models i recursos de disseny així com el treball amb les seves avaluacions,  des d’indicadors,  fins altres.

 • Tipus i fases d’implementació de les polítiques d’igualtat (4 hores)
 • Diagnosi i disseny d’indicadors (4 hores)
 • Avaluació de les polítiques (4 hores)
 • Eines de les polítiques d’igualtat: pressupostos i informes d’impacte de gènere (4 hores)
 • Tutoria treball projecte aplicat (4 h) 

 

BLOC III Àmbits temàtics de les polítiques de gènere

Bloc destinat a treballar en casos i projectes pràctics que tinguin en compte tant les actuals conselleries com altres àmbits d’intervenció de les polítiques públiques de gènere en funció del servei/atenció/intervenció que desenvolupin. Els i les estudiants cursaran com a mínim cinc dels àmbits temàtics proposats. Per la seva transversalitat la matèria d’informació i comunicació no sexista s’ha de cursar obligatòriament, tenint llibertat per escollir els altres quatre àmbits temàtics mínims en atenció als seus interessos professionals i les seves preferències.

 • Cooperació (4 h)
 • Cultura (4 h)
 • Ensenyament i educació (4 h)
 • Esport (4 h)
 • Famílies (4 h)
 • Salut (4 h)
 • Seguretat i sistema penitenciari (4 h)
 • Serveis Socials/Assistència social (4 h)
 • Treball i Ocupació (4 h)
 • Urbanisme i habitatge (4 h)
 • Informació i comunicació no sexista (4 h)
 • Polítiques familiars (4 h)

 

BLOC IV Violències masclistes des d’un enfocament interdisciplinari

S’ha considerat un bloc específic pel tema de la violència masclista ja que en aquest moments abasta des de la que es dóna en les relacions íntimes/afectives/sexuals fins les violències masclistes a nivell institucional a diferents àmbits: salut, administració, educació, empresa, etc.

 • Marc teòric i jurídic (4 h)
 • Dimensions psicològiques, mèdiques i psicosocials de la violència masclista (4 h)
 • Tipologies de violències (assetjaments, sexuals, etc.) (4 h)
 • Anàlisi, prevenció i intervenció: experiències de protocols, etc. (4 h)
 • Tutoria treball projecte aplicat (4 h)

 

BLOC V Compliance de les empreses i organitzacions en matèria d’igualtat davant les administracions públiques

En aquest bloc s’estudien les eines i instruments de prevenció i d’eradicació de la discriminació i de les situacions d’assetjament que han de fer servir les empreses i organitzacions en compliment del marc normatiu vigent. Alhora s’estudien les accions de les Administracions per tal de garantir ja sigui mitjançant la sanció/penalització d’aquests incompliments o bé mitjançant l’incentiu i promoció de l’ús de mecanismes de prevenció i/o correcció.

 • Plans d’igualtats a les empreses i administració (4 h)
 • Eines de prevenció de la violència masclista en el treball (4 h)
 • La contractació publica en les diferents administracions i les clàusules socials (4 h)
 • Mecanismes incentivadors i sancionadors per part de l’Administració (4 h)

 

BLOC VI L’ocupació pública amb perspectiva de gènere

En aquest bloc s’abordarà l’obligació que tenen les Administracions Públiques de respectar el principi d’igualtat i no discriminació per raó de sexe en la seva actuació. Les Administracions Públiques tenen normativa i es regeixen per principis propis aplicables que es diferencien del sector privat tant en l’accés com en la resta de condicions de treball.

 • Igualtat i no discriminació en l’ocupació pública (classificació i promoció professional, coresponsabilitat) (4 h)
 • Formació (4 h)
 • Els plans d’igualtat i els protocols en l’Administració Pública: especificitat (4 h)
 • Prevenció de riscos laborals (4 h)

La finalitat del postgrau és decididament l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, per tant, la metodologia haurà de ser el més arrelada possible a les condicions reals de treball de les persones destinatàries. Es treballarà en la realització de projectes de millora, aplicats a la realitat professional. El Pla d’estudis del postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestio Pública segueix la metodologia semipresencial, combinant l’activitat en línia amb el regim presencial.

La metodologia docent combina:

 1. Classes magistrals amb professorat, que es desenvoluparan al llarg del curs i es  celebraran en dos dies concrets de la setmana.
 2. Treball a través d’intranet en línia a partir de l’estudi dels materials docents, pràctiques virtuals, fòrums, debats i exercicis d’autoavaluació per a cadascuna de les assignatures
 3. Tutorització i resolució individualitzada de qüestions a través de la intranet en línia.

 

El postgrau està organitzat en sis bloc temàtics, cadascun dels quals està format per diversos temes. Per cada tema es realitzarà una sessió presencial i treball en línia. Per cada sessió l’alumnat trobarà a la seva disposició els següents materials:

 1. Guia docent
 2. Lectura obligatòria
 3. Lectures complementàries
 4. Vídeo o recursos on-line
 5. Fòrum de debat virtual
 6. Explicació de l’activitat a desenvolupar. Cada tema tindrà una activitat a desenvolupar que pot consistir, per exemple, en la lectura d'un breu article per ser treballat a la sessió presencial.

 

Els blocs I, II, IV, V i VI s’avaluaran amb una prova tipus test en la què es recollirà el contingut de les sessions. A més, es tindrà en compte que l’alumnat hagi participat en les sessions i hagi realitzat les activitats de cada tema.

El bloc III s’avaluarà mitjançant el desenvolupament d’un projecte aplicat que estigui vinculat a l’experiència professional de l’alumnat en el que s’incorporin continguts i lectures del postgrau (per exemple, redactar un pla d’igualtat, elaborar un pressupost o informe d’impacte de gènere, planificar un projecte d’intervenció amb perspectiva de gènere en un àmbit concret, com ara educació o salut...).

La nota final serà la suma ponderada de la nota de cada bloc segons la següent ponderació:

Bloc I: 15%

Bloc II: 15%

Bloc III: 40%

Bloc IV: 10%

Bloc V: 10%

Bloc VI: 10%

Durant el període lectiu del programa els i les participants comptaran amb la supervisió i el suport docent tutorial dels mòduls.

 

El programa de postgrau abastarà un total de 35 crèdits. D’acord amb el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) cada crèdit equival a 25 hores de feina vinculades a l’aprenentatge, de les quals un terç han de ser destinades a la docència.

Atenent al seu caràcter semipresencial, aquest postgrau impartirà presencialment la meitat de la seva docència: en total 146 hores de docència presencial i les altres 146 hores es dedicaran a l’aprenentatge virtual mitjançant  les activitats i recursos de l’entorn visual.

 

35 crèdits x25h= 875 h

875/3= 292 hores lectives

292/2= 146 hores docència presencial

2 sessions de quatre hores setmanals (8 hores/setmana)

 

 • Aquest postgrau és semipresencial.
 • Calendari del postgrau: del 4 de juny al 14 de desembre de 2018
 • Sessions presencials:
  • calendari: del 5 de juny al 4 de desembre de 2018
  • lloc: les sessions presencials tindran lloc a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Girona, 20 –Barcelona)
  • horari: dimarts i dijous, de 16h a 20h
 • Període de vacances: del 20 de juliol a l'11 de setembre de 2018

Direcció del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública:

 • Dra. Núria Pumar, Universitat de Barcelona
 • Dra. Teresa Cabruja, Universitat de Girona
 • Dra. Inma Pastor, Universitat Rovira i Virgili

 

Coordinació del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública:

 • Dra. Rosa Ortiz, Universitat de Barcelona
 • Institut Català de les Dones (ICD)
 • Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Institut Interuniversitari d'Estudi de Dones i de Gènere (IIEDG)