• Imprimeix

Contractes programa

Els contractes programa són eines per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i els ens locals, en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones.

Els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, són recursos que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i altres. El suport de l’Institut Català de les Dones als ens locals per als SIAD es concreta en finançament mitjançant contractes programa, que articulen els mecanismes de coordinació entre administracions per reforçar aquests serveis així com enfortir l'atenció a les dones a tot el territori català.

Els SIAD També donen compliment a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com a serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes.

 

CONTRACTE PROGRAMA 2018

El 7 de gener de 2019 s’obre el termini de justificació del Contracte Programa 2018 per als ens locals i comarcals que signen el contracte programa amb l’Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, a través de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes), concretament a través del Servei: PRE - ICD – Contracte Programa per a la prestació del SIAD 2018.

El Contracte Programa consta de dues fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.

Per justificar la sol·licitud de Contracte Programa caldrà que feu servir el formulari d'Aportació de documentació i justificació 2018, i que adjunteu:

  • Certificació de l'interventor/a de l'ens local acreditativa de la despesa (d'acord amb el model proposat).
  • Memòria per informar de les dades anuals de les actuacions desenvolupades:
    • Fitxa 1. Memòria del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (es pot fer servir el model proposat per l'ICD o enviar un model de memòria elaborat per l'ens local).
    • Fitxa 2. Informe de transversalització de gènere (d'acord amb el model proposat).

El termini de presentació finalitza el 28 de febrer de 2019.

 

Data d'actualització:  20.12.2017