• Imprimeix

Discriminació en l'àmbit laboral

Què és la ITC?

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) és el servei públic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya competent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social (normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius). Entre aquestes normes s'hi troben les que regulen la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del món del treball.

Com actua la ITC en l’acompliment de la Llei d’igualtat?

El ventall de matèries que s’aixopluguen dins d’aquest àmbit és molt ampli, però inclou, bàsicament, la normativa que disposa obligacions empresarials adreçades a:
 • Aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones (plans d’igualtat).
 • Impedir la discriminació laboral per raó de sexe.
 • Impedir l’assetjament sexual i l’assetjament discriminatori per raó de sexe.
 • Impedir la discriminació en l’accés a l’ocupació per raó de sexe.
 • Garantir els drets de dones i homes a conciliar la vida laboral i familiar.
 • Garantir la protecció de la salut i la seguretat de les dones per raó de les situacions de maternitat, embaràs i lactància.

La Inspecció de Treball, com a òrgan fiscalitzador de l’Administració en matèria laboral, té la competència d’iniciar expedients sancionadors contra les empreses que incorren en actuacions contràries a la normativa assenyalada, ja sigui d’ofici o en virtut de denúncia prèvia. 

Quins fets constitueixen infracció a les normes sobre igualtat?

Amb caràcter general, constitueixen infraccions relacionades amb la igualtat (i poden, per tant, ser objecte de proposta de sanció) les següents:

 • L’incompliment de les normes sobre plans d’igualtat.
 • Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables per circumstàncies de sexe.
 • L’assetjament sexual, quan es produeixi dins l’àmbit de les facultats de direcció empresarial, independentment de qui sigui el subjecte actiu de la direcció.
 • L’assetjament per raó de sexe quan es produeixi dins l’àmbit de les facultats de direcció empresarial, independentment de qui sigui el subjecte actiu de la direcció i sempre que, tenint-ne coneixement l’empresari, aquest no hagi adoptat les mesures adients per impedir-lo.
 • No observar les normes específiques de protecció de la seguretat i salut de les treballadores durant els períodes d’embaràs i lactància.
 • Establir condicions que constitueixin discriminacions per raó de sexe per accedir a l’ocupació.

Qui és objecte d’inspecció?

Les actuacions inspectores comprenen totes les empreses i les persones que estan legalment obligades al compliment de les normes de l’ordre social, ja siguin físiques o jurídiques, privades, públiques o comunitats de béns.

Com denunciar?

Quan l'empresa incompleix alguna de les seves obligacions o es produeixen irregularitats, qui en tingui notícia pot presentar una denúncia davant la Inspecció Territorial de Treball que correspongui (en funció de la província on l’empresa tingui el domicili social).

La denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

·         S'ha de presentar per escrit.

·         S'hi ha d'identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament).

La Inspecció de Treball considera tota denúncia absolutament confidencial i guarda secret professional respecte de les dades i la informació de què hagi tingut coneixement en exercir les funcions inspectores.

On adreçar-se per presentar la denúncia

La ITC, en el Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, compta amb quatre Serveis d'Atenció i Informació Ciutadana, ubicats en cada una de les províncies catalanes. La ciutadania s'hi pot adreçar presencialment per presentar la seva denúncia. 

Hi ha diversos models de denúncia en funció del territori on es presenta. 

Per a més informació

Podeu consultar el web d'Inspecció de Treball.

Data d'actualització:  03.02.2016