Poden sol·licitar les exposicions itinerants totes les associacions de dones, ens locals, centres educatius i altres entitats i institucions que ho sol·licitin, sempre i quan l'ús que en facin sigui sense ànim de lucre. 

Les biblioteques públiques han de sol·licitar el servei de préstec a través del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, atès que durant l’any 2012 ambdues institucions han signat un conveni de col·laboració amb aquest objecte.

Les exposicions itinerants consten de diversos plafons numerats, que oscil·len entre 7 i 16 panells segons l'exposició itinerant seleccionada. Cada plafó fa entre 0,80 i 0,85 metres d'amplada, i entre 2 metres i 2,10 d'alçada. Són panells de fàcil muntatge, no precisen de cap eina i es col·loquen a terra.

Les exposicions itinerants ocupen un espai aproximat de 18 metres lineals, i per a la instal·lació es recomana disposar, com a mínim, de 60 a 70 m2.

1) Condicions de caràcter general:

El període de temps mínim de préstec és de 15 dies, amb un màxim de 30 dies en el mateix espai, excepte durant el mes de març, que, amb la finalitat de facilitar la itinerància dels diferents jocs, el termini màxim es limitarà a 15 dies. L’incompliment del termini per retornar l’exposició pot donar lloc a diverses sancions, en forma d’exclusió temporal del servei de préstec. Algunes exposicions poden estar subjectes a condicions específiques.

La concessió del préstec de l'exposició es fa per rigorós ordre de recepció del formulari de sol·licitud, la qual s'ha de fer amb una antelació màxima de 6 mesos. No obstant això, en cas de confluència es prioritzaran aquelles entitats que no hagin disposat de cap títol durant l’any en curs.

La gestió es fa des de cada oficina territorial de l'Institut Català de les Dones, que és des d'on se'n coordina la recollida i lliurament, així com qualsevol incidència. L'entitat sol·licitat és la responsable de recollir i tornar l'exposició itinerant a la seu on s'hagi sol·licitat. Dins de l'horari establert, que és de 9 a 14 hores, es facilitarà l'accés al magatzem per tal que les persones designades per l'entitat puguin recollir o retornar l'exposició itinerant.

2) Condició específica de l’exposició  "Violència masclista, desmuntem mites":

Durant el mes de novembre, el període màxim de préstec d’aquesta exposició serà de 15 dies.

Tot el material que forma part de cada una de les exposicions és propietat de l'Institut Català de les Dones i pot estar protegit tanmateix per altres restriccions de copyright.

L'entitat sol·licitant és responsable de la seguretat i la conservació de l'exposició tot el temps que en sigui dipositària, i ha d'informar l'Institut Català de les Dones de qualsevol incident en els mecanismes de les estructures i dels desperfectes que s'hagin pogut originar durant aquest període.

 

Hi ha exposicions itinerants que disposen d'opuscles com a material divulgatiu complementari. Fins a la finalització de les existències, se'n faciliten un màxim de 50 unitats per cada petició. Es demanen a través del formulari de sol·licitud i es lliuren amb els panells. En el catàleg trobareu una versió imprimible de cada un dels fulletons de les exposicions.

L'entitat sol·licitant és responsable de difondre l'exposició  itinerant en el seu àmbit d'actuació, indicant sempre la col·laboració de l'Institut Català de les Dones. Per part de l'Institut Català de les Dones, s'informa al web, a l'agenda Dones al dia, del nom de l'entitat que organitza l'exposició itinerant, la data, l'horari i el lloc on estarà exposada al públic.

  • Formularis de sol·licitud

    Escolliu a quina oficina d'informació voleu anar a recollir l'exposició que sol·liciteu i ompliu el formulari corresponent: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. 

Data d'actualització:  08.11.2016