• Imprimeix

Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista té com a objectiu impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre violència masclista que duu a terme la Generalitat. També s'encarrega de fomentar la participació i la col·laboració del Govern amb les entitats i òrgans de la societat que treballen en aquest àmbit. La Comissió impulsa un treball en xarxa de tots els agents que intervenen davant aquesta problemàtica. 

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres:

  • Coordinar els actuacions dels diferents departament de la Generalitat i els organismes relacionats amb la violència masclista.
  • Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre administracions públiques, organitzacions socials, agents econòmics i socials, els grups de dones i eles persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per a millorar la previsió, l'atenció i la recuperació
  • Vetllar pel compliment de les actuacions acordades i avaluar les accions 
  • Formular propostes sobre pràctiques i projectes nous a psoar en marxa
En poden formar part, a discrecionalitat de les pròpies entitats, representants d'òrgans i entitats diverses.

La Comissió està integrada per una presidència, una vicepresidència, l'adjunta a la presidenta de l'Institut Català de les Dones i les vocalies, exercides per representants de les diferents administracions públiques catalanes i de la societat civil. La Comissió funciona en Ple i pot crear grups de treball per raó de la matèria i del territori; aquests grups són creats pel Ple amb caràcter temporal i en formen part les vocalies que manifestin la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de 5 persones i un màxim de 12. El Ple celebra dues reunions ordinàries cada any i les sessions extraordinàries que convoqui.

La Comissió va ser creada per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (article 82). Posteriorment, mitjançant el Decret 60/2010, d'11 de maig, se n'ha regulat el seu règim jurídic, la composició, el funcionament, les competències i la coordinació de la Comissió amb altres òrgans.

Informació relacionada

La Comissió, que depèn de l'Institut Català de les Dones, té l'adreça a la seu territorial de Barcelona d'aquest organisme (Pl. Pere Coromines, 1. 08001 Barcelona). 

Data d'actualització:  09.04.2014