• Imprimeix

Desplegament territorial: circuits

A partir del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, des de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, es promou el desenvolupament de diversos circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya per tal d'establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral.

Objectius:

  • Vetllar perquè els recursos que es posin a disposició de les dones afectades per violència masclista potenciïn la seva autonomia i no els generin noves dependències.
  • Generar un llenguatge compartit i fomentar una comprensió i una aproximació comunes al fenomen de la violència masclista per part dels diversos agents interdisciplinaris.
  • Implicar activament totes les institucions, organismes i agents socials del territori rellevants per a l’abordatge actiu de la violència masclista.
  • Implementar un model que faciliti l’emergència de diversos itineraris d’intervenció adaptats a les necessitats de cada dona i a les especificitats de cada professional i de cada territori. Aquest model ha de contemplar estratègies de prevenció, detecció, atenció i recuperació.
  • Definir les funcions dels serveis, els circuits de coordinació i els criteris de derivació, i fer-los públics per al conjunt de la xarxa, tot establint els mecanismes de coordinació i cooperació que permetin desplegar actuacions conjuntes i eficaces per part dels diversos organismes i agents socials implicats.
  • Facilitar al conjunt de professionals una formació específica i diversificada sobre el fenomen de la violència masclista.

 

Data d'actualització:  13.04.2018