• Imprimeix

Violències sexuals en espais públics d’oci

La llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista ha posat les dones al centre, com a subjecte de dret, i ha considerat la violència masclista com una vulneració greu dels drets humans i les llibertats fonamentals. Als efectes d’aquesta llei la violència masclista es concreta en una diversitat d’abusos, distingint diferents formes, entre elles, la violència sexual que té lloc en l’àmbit social o comunitari en la seva manifestació de violència sexual en espais públics d’oci.
D’acord amb l’article 4 de la llei violència sexual i abusos sexuals comprenen qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

Objectius

 • Tenir recursos teòrics, ètics i pràctics per a la prevenció, detecció, atenció i recuperació davant de situacions de violències sexuals als espais públics en contextos festius i/o d’oci.
 • Afavorir la creació d’un marc idoni per què les professionals puguin dissenyar accions orientades a la promoció d’espais comuns i col·lectius lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals.

Persones destinatàries

Professionals dels circuits de violència masclista i dels serveis d’informació i atenció a les dones.

Continguts

 • Breu marc de les violències sexuals
 • La magnitud i l’abordatge de les violències sexuals als espais públics
 • El paper de l’oci en la socialització del gènere i el seu impacte a la vida de les
  joves
 • Eines bàsiques per a professionals per a la prevenció i la detecció de les
  violències sexuals (assetjament i agressions sexuals):
  • Protocols de festes
  • Stands informatius
  • Instruments comuntaris
  • Campanyes
  • Configuració de l’espai públic

Metodologia

 • Dinàmiques participatives i recursos audiovisuals
 • Dinàmiques de grup
 • Role-playing
 • Material de suport

En aquesta activitat s’avaluarà la transferència al lloc de treball a través de 2 hores de seguiment virtual, que serviran per presentar mostres objectives de l’aplicació en el propi entorn laboral dels aprenentatges del curs.

Informació relacionada

Professorat

Montse Pineda
Experta de Creación Positiva

Lloc, dates i horari  

Dates: 27 de setembre i 4 d’octubre de 2017

Lloc: EAPC Tarragona (C. de Sant Francesc, 3 Tarragona)

Informacions rellevants

Inscripcions:

 • El personal de l'Administració de la Generalitat ha de realitzar les inscripcions a través dels/de les responsables de formació de cada departament. 
 • El personal de l'Administració local s'ha d'inscriure a través dels formularis preparats per l’EAPC

 

Nombre de places: 25

Certificació:A l'alumnat que assisteixi al 80 % de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament.

Nombre d’hores: 11h (9 hores presencials i 2 hores de seguiment virtual per a l’avaluació de la transferència al lloc de treball)

 

Data d'actualització:  17.07.2017