• Imprimeix

Violències sexuals en espais públics d’oci

La llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista ha posat les dones al centre, com a subjecte de dret, i ha considerat la violència masclista com una vulneració greu dels drets humans i les llibertats fonamentals. Als efectes d’aquesta llei la violència masclista es concreta en una diversitat d’abusos, distingint diferents formes, entre elles, la violència sexual que té lloc en l’àmbit social o comunitari en la seva manifestació de violència sexual en espais públics d’oci.
D’acord amb l’article 4 de la llei violència sexual i abusos sexuals comprenen qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

 • Tenir recursos teòrics, ètics i pràctics per a la prevenció, detecció, atenció i recuperació davant de situacions de violències sexuals als espais públics en contextos festius i/o d’oci.
 • Afavorir la creació d’un marc idoni per què les professionals puguin dissenyar accions orientades a la promoció d’espais comuns i col·lectius lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals.

Professionals dels circuits de violència masclista i dels serveis d’informació i atenció a les dones.

 • Breu marc de les violències sexuals
 • La magnitud i l’abordatge de les violències sexuals als espais públics
 • El paper de l’oci en la socialització del gènere i el seu impacte a la vida de les
  joves
 • Eines bàsiques per a professionals per a la prevenció i la detecció de les
  violències sexuals (assetjament i agressions sexuals):
  • Protocols de festes
  • Stands informatius
  • Instruments comuntaris
  • Campanyes
  • Configuració de l’espai públic
 • Dinàmiques participatives i recursos audiovisuals
 • Dinàmiques de grup
 • Role-playing
 • Material de suport

En aquesta activitat s’avaluarà la transferència al lloc de treball a través de 2 hores de seguiment virtual, que serviran per presentar mostres objectives de l’aplicació en el propi entorn laboral dels aprenentatges del curs.

Informació relacionada

Montse Pineda
Experta de Creación Positiva

Dates: 27 de setembre i 4 d’octubre de 2017

Lloc: EAPC Tarragona (C. de Sant Francesc, 3 Tarragona)

Inscripcions:

 • El personal de l'Administració de la Generalitat ha de realitzar les inscripcions a través dels/de les responsables de formació de cada departament. 
 • El personal de l'Administració local s'ha d'inscriure a través dels formularis preparats per l’EAPC

 

Nombre de places: 25

Certificació:A l'alumnat que assisteixi al 80 % de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament.

Nombre d’hores: 11h (9 hores presencials i 2 hores de seguiment virtual per a l’avaluació de la transferència al lloc de treball)

 

Data d'actualització:  17.07.2017