• Imprimeix

Intervenció amb filles i fills de dones en situació de violència masclista

L’impacte de la violència masclista en els nens i les nenes és una preocupació que emergeix de la constatació de molts professionals  de què el fet de viure en un context de violència o ser testimoni de les agressions d’un home a una dona en l’àmbit familiar, té conseqüències greus per a la salut mental dels nens i les nenes i pot alterar greument el seu desenvolupament.

Els efectes negatius poden ser compresos a través de conductes externalitzades tals com comportaments agressius o delinqüència, o problemes de conductes internalitzades com són l’ansietat i el retraïment social (Margolin, 1998; Osofky, 1995). Aquests problemes conductuals i emocionals en els nens i les nenes afecten negativament el funcionament general, l’actitud, la competència social, el desenvolupament acadèmic i les relacions afectives amb els pares i adults.

A Catalunya, en el marc del desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, també s’ha apostat per visibilitzar aquestes infants com a víctimes de violència masclista.

La millora de la capacitació d'aquests i aquestes professionals farà que es visibilitzi molt més l'impacte que en els fills i filles té la exposició continuada a la violència.

La formació consisteix en una sessió oberta introductòria i tres sessions especialitzades adreçades a uns perfils específics. En aquesta edició es faran,  tres sessions especialitzades, amb una durada de 12 hores més una sessió de 3 hores de seguiment.

Objectius

 • Conèixer l’impacte que la violència masclista té en les dones i els seus fills i filles.
 • Aprofundir en els coneixements sobre l’impacte que la violència masclista té en els fills i fills que hi estan exposats.
 • Millorar l’atenció d’aquestes filles i fills, des d’un model explicatiu
 • Donar les claus per a la recuperació terapèutica d’aquests infants i adolescents
 • Adquirir les eines per a la intervenció psicosocial amb les dones i els seus fills i filles exposats a la violència de gènere.

Persones destinatàries

Professionals que fan atenció directa a infants i adolescents amb perfil d'educació, treball social i psicologia que treballen amb dones i fills i filles que viuen situacions de violència masclista.

Per tal de poder assistir a la formació especialitzada cal haver assistit al mòdul 1 (formació bàsica). 

Continguts

 • Resposta a l’estrès en nens i nenes i adolescents.
 • Trastorns del vincle en els nens i nenes víctimes de la violència masclista.
 • Dificultats en les àrees del desenvolupament evolutiu.
 • Estratègies i rols dels infants en dinàmiques de violència masclista.
 • Model integral d’atenció bio-psicosocial per a la reparació terapèutica.
 • Model d’intervenció individual per a nens i nenes víctimes de violència masclista.: la traumateràpia sistèmica infantil.
 • El suport psicoterapèutic dels nens i nenes exposades a la violència masclista.
 • El suport i la promoció de la resilència.
 • Fonaments metodològics i conceptuals. Estructura. Les sessions d’intervenció.
 • Dinàmiques
 • Avaluació

Professorat

Maria Álvarez i Àngels Guiolà, de l'Associació Exil.

Metodologia

Metodologia activa i participativa, per mitjà de seminaris per a introduir el marc teòric. De la mateixa manera es proposaran eines que fomentin l'intercanvi, el debat i el coneixement de les persones participants.

Tres sessions (de 4 hores cadascuna) especialitzades més una sessió de 3 hores de seguiment de la transferència de l’aprenentatge.

Informació relacionada

Lloc, dates i horari  

 • Lloc: Universitat de Lleida. Edifici Polivalent c/ Jaume II, 71 Lleida
 • Dates:  13, 20 i 27 de novembre (10 a 14 hores) i 18 de desembre (10 a 13)

Informacions rellevants

Inscripcions:

 • El personal de l'Administració de la Generalitat ha de realitzar les inscripcions a través dels/de les responsables de formació de cada departament. 
 • El personal de l'Administració local s'ha d'inscriure a través dels formularis preparats per l’EAPC

Durada: 16 hores de durada, 12 hores lectives, més 3 hores de seguiment presencial i 1 h de seguiment virtual.

Nombre de places: 25

Certificat: A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s’hi estableixin, se li expedirà un certificat d’aprofitament.

Data d'actualització:  16.10.2017