El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

El CNDC és membre d'alguns òrgans de participació del Govern de la Generalitat i està reconegut com a organisme amb estatus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Actualment, el CNDC està format per gairebé 400 entitats.

Entre altres funcions, el CNDC promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva el treball en xarxa, i fa propostes a l'Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten les dones i l’equitat de gènere. 

El CNDC està estructurat en el Ple, que és l’òrgan de màxima representació; la Comissió de coordinació, que executa i coordina les accions i projectes que duu a terme el CNDC; i els grups de treball, que actualment tracten sobre dones grans, salut, participació internacional, dones amb discapacitats i violència masclista. Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya són els òrgans territorials de participació i consulta del CNDC. 

 

Les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu que:

a) Estiguin formalment constituïdes, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o altra legislació especial que sigui aplicable per a determinades entitats.

b) No tinguin ànim de lucre.

c) Les seves finalitats no contradiguin els objectius del CNDC.

Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona

Tel. 93 495 16 00 / Correu electrònic: cndc@gencat.cat

L'horari d'atenció és, els dies laborables, de 9 a 14 hores. Tancat el 24 i 31 de desembre. 

Data d'actualització:  18.06.2018