• Imprimeix

Contractes programa

Els contractes programa són eines per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i els ens locals, en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones.

Els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, són recursos que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i altres. El suport de l’Institut Català de les Dones als ens locals per als SIAD es concreta en finançament mitjançant contractes programa, que articulen els mecanismes de coordinació entre administracions per reforçar aquests serveis així com enfortir l'atenció a les dones a tot el territori català.

Els SIAD També donen compliment a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com a serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes.

Data d'actualització:  14.03.2017