D'acord amb la publicació dels convenis prevista en l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, en la redacció derivada de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut Català de les Dones dóna publicitat a diversos convenis en aquesta relació que s'actualitza periòdicament.

Data d'actualització:  07.11.2016