D'acord amb la publicació dels convenis prevista en l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, en la redacció derivada de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut Català de les Dones dóna publicitat a diversos convenis en aquesta relació que s'actualitza periòdicament.

Actualització: anual.
Format de les dades: PDF.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Data d'actualització:  16.01.2018