Entitats

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Ens locals

Subvencions per a la implementació i desenvolupament de les polítiques de dones.