• Imprimeix

Ens locals

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions adreçades als municipis, consells comarcals, consorcis de caràcter local, entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals situades a Catalunya, per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones.

La tramitació de les sol·licituds es fa mitjançant Eacat.

2018

CONTRACTE PROGRAMA 2018

El 7 de gener de 2019 s’obre el termini de justificació del Contracte Programa 2018 per als ens locals i comarcals que signen el contracte programa amb l’Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, a través de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes), concretament a través del Servei: PRE - ICD – Contracte Programa per a la prestació del SIAD 2018.

El Contracte Programa consta de dues fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.

Per justificar la sol·licitud de Contracte Programa caldrà que feu servir el formulari d'Aportació de documentació i justificació 2018, i que adjunteu:

  • Certificació de l'interventor/a de l'ens local acreditativa de la despesa (d'acord amb el model proposat).
  • Memòria per informar de les dades anuals de les actuacions desenvolupades:
    • Fitxa 1. Memòria del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (es pot fer servir el model proposat per l'ICD o enviar un model de memòria elaborat per l'ens local).
    • Fitxa 2. Informe de transversalització de gènere (d'acord amb el model proposat).

El termini de presentació finalitza el 28 de febrer de 2019.

2016

Actualització: Anual.
Format de les dades: PDF.

Data d'actualització:  21.12.2018