• Imprimeix

Entitats

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. En concret es financen projectes que: 

 • impulsin, planifiquin i executin accions d'inserció laboral de dones
 • tinguin per objectiu marc l'eradicació de la violència masclista
 • generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat
 • desenvolupin accions de coeducació

 

Actualització: Anual.
Format de les dades: PDF.

El termini per justificar les subvencions finalitza el 28 de febrer de 2018.

Atès que les bases per a l’any 2017 no preveien la justificació electrònica, les entitats hauran de justificar aquesta subvenció presencialment.

D’acord amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Intervenció, la justificació s’ha de fer obligatòriament mitjançant el formulari per al compte justificatiu de les subvencions a entitats 2017 de l'ICD, que es troba als enllaços destacats d'aquesta pàgina, i seguint aquestes indicacions: 

 • L'extensió màxima de la memòria explicativa del desenvolupament del projecte subvencionat ha de ser de 10 pàgines i ha d’estar signada per la persona que ostenta la representació de l’entitat. No hi ha formulari per a la memòria.
 • És obligatori omplir la liquidació del pressupost i s’ha d’omplir tant la columna de previsions inicials (pressupost presentat) com la de despeses/ingressos finals. El percentatge de desviació es calcula automàticament.
 • La relació de despeses ha d'incloure totes les despeses del projecte o activitat. S'hi poden afegir files si és necessari.
 • Pel que fa a les factures originals, només cal presentar les que justifiquin l’import de la subvenció, han de complir tots els requisits i s'han d’acompanyar dels comprovants de pagament corresponents (rebut, càrrec en compte, comprovant bancari de pagament).

 

Un total de 283 sol·licituds s'han presentat a la convocatòria pública a entitats per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes l'any 2017.

En la resolució de concessió de subvencions (que podeu consultar en la informació relacionada adjunta), es resol:

 1. Subvencionar les entitats relacionades a l’annex 1 per els imports individualitzats que es detallen.
 2. No atorgar subvenció a les entitats relacionades a l’annex 2 per no haver assolit la puntuació mínima de 50 punts que exigeix la base 7 Criteris de valoració.
 3. Aprovar la no procedència d’atorgar subvenció a les entitats relacionades als annexos següents, pels motius que es detallen:

annex 3: sol·licituds presentades fora de termini.
annex 4: sol·licituds en què l’entitat sol·licitant no s’adequa als requisits de la convocatòria.

Data d'actualització:  06.08.2018