• Imprimeix

Organització i organigrama

L'Institut Català de la Dona és un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat.

L'objectiu de l'entitat és elaborar i executar tots els projectes i les propostes relatius a la promoció de la dona, per tal de fer efectiu el principi d'igualtat dins l'àmbit de competències de la Generalitat, per complir i desenvolupar allò que estableixen l'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els principis constitucionals.

Data d'actualització:  19.02.2018
Responsable: Sra. Núria Balada Cardona
Càrrec: presidenta de l'Institut Català de les Dones
Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001 Barcelona
Telèfon
93 495 16 00
CIF
Q-5850014-A
Fax
93 443 94 56
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.


 • Fomentar, en col·laboració amb els departaments, la prestació de serveis específics en favor de les dones.
 • Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tota mena a la dona, a través de l'establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
 • Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis d'investigació sobre matèries relacionades amb la problemàtica actual de les dones a Catalunya.
 • Divulgar les activitats, els serveis i els treballs que el mateix institut i les associacions i entitats col·laboradores duguin a terme, a través de l'organització de fires, congressos o qualsevol altre mitjà.
 • Potenciar la participació de les dones en les decisions i les mesures que les afecten, i fomentar l'associacionisme per a la defensa dels seus interessos.
 • Recopilar informació i documentació sobre la situació de la dona a Catalunya.
 • Vetllar per l'acompliment dels convenis i els acords internacionals en tot allò que afecta la promoció de la dona, i possibilitar la participació de les dones catalanes en els fòrums internacionals on es tracta la seva problemàtica.
 • Elaborar i proposar les directrius sobre polítiques de dones.
 • Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla d'Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones.
 • Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en matèria de polítiques de dones, d'acord amb les directrius establertes al Pla d'Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones.
 • Coordinar i avaluar l'execució dels acords fruit de les relacions entre aquest Institut Català de les Dones, entitats i organismes catalans, de l'Estat espanyol i organismes d'igualtat d'altres comunitats autònomes en règim bilateral o multilateral en els diferents programes d'igualtat d'oportunitats.
 • Coordinar, fer el seguiment i supervisar els programes i les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les polítiques de dones, d'acord amb les directrius establertes al Pla d'Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones.
 • Totes les altres que li atribueixin les disposicions vigents i les que li encomani la persona titular del Departament o la persona titular de la Secretaria General del departament.

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.